• prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,
 • prowadzenie rozliczeń dla podatku zryczałtowanego i karty podatkowej,
 • prowadzenie rozliczeń dla opłat skarbowych i podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb rozliczeń,
 • rozliczenie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L i PIT-37,
 • sporządzanie okresowych deklaracji VAT i rocznych zeznań podatkowych CIT,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości wraz z rozrachunkami,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • na podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi organami podatkowymi w ramach bieżącej działalności jak i podczas kontroli.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, dokumentacji zasiłków, raportów RMUA,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT-4R, PIT-8AR),
 • sporządzanie informacji rocznych pracowników PIT-11, PIT-8B, PIT-40,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.

Pełna Księgowość:

W ramach świadczonej usługi mieszczą się m.in.:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości,
 • prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie okresowych deklaracji VAT i rocznych zeznań podatkowych CIT,
 • sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,
 • na podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi organami podatkowymi w ramach bieżącej działalności jak i podczas kontroli.

Księgowość uproszczona:

W ramach świadczonej usługi mieszczą się m.in.:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,
 • prowadzenie rozliczeń dla podatku zryczałtowanego i karty podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb rozliczeń,
 • rozliczenie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L i PIT-37
  sporządzanie okresowych deklaracji VAT,
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS